Wellcome to National Portal
মেনু নির্বাচন করুন
Main Comtent Skiped

ভিজিডি

শেখেরখীল ইউনিয়নের ভিজিডি প্রাপ্তদের নামীয় তালিকা

 

 

       
 

                                       ১২নং(ক)শেখের খীল ইউনিয়ন পরিষদ

                                      উপজেলা:বাঁশখালী,জেলা: চট্টগ্রাম

                           ২০১৫-২০ ১৬ চক্রের ভি,জি,ডি ভুক্ত ভোগীদের তালিকা।

 

ক্রমিক

নাম

  পিতা/স্বামীর নাম

ওর্য়াড় নং

1.   

 

রোকেয়া বেগম

স্বা:-আনোয়ার হোছন

১নং

2.  

হাইরম্নন্নেছা

স্বা:-শহর মুলস্নুক

১নং

3. 

মোছা: মনছুরা বেগম

স্বা:-মো;ছৈয়দ নুর

১নং

4.   

রম্নপিয়া বেগম

স্বা:-নুরম্নল আমিন

১নং

5.  

জোস্না আকতার

স্বা:ইসলাম মিয়া

১নং

6. 

শাকেরা বেগম

স্বা:-বদি আলম

 

১নং

7.  

ছেমন শাইর

স্বা:-মো:সিরাজুল

ইসলাম

১নং

8.  

আয়শা বেগম

স্বা:-আবু ছিদ্দিক

১নং

9.  

খালেদা বেগম

স্বা:-মৃত-আবদু

জববার

২নং

10.                      

মোছা; নুর বানু

স্বা:মো:-ওয়াজেদ

আলী

২নং

                                                                                                                                 

11.                      

 

ছকিনা বেগম

স্বা:-মো:-ইউনুছ

২নং

12.                     

জেসমিন আকতার

স্বা:-মো:-হোছাইন

২নং

13.                     

নুরম্নন্নাহার

স্বা:-মো:-ইসমাইল

২নং

14.                      

ফাতেমা বেগম

স্বা:-আবদুল মান্নান

২নং

15.                     

কমরম্নন্নাহার

স্বা:-উমর আলী

২নং

16.                     

মোছা:খতিজা

বেগম

স্বা:-মো:ইজ্জত

আলী

২নং

17.                      

সাকেরা খাতুন

স্বা:-নুরম্নল কবির

৩নং

18.                     

নুরম্নন্নাহার

স্বা:-মৃত-নেজাম

উদ্দিন

৩নং

19.                      

হাছিনা আকতার

স্বা:-কামাল হোছাইন

৩নং

20.                     

নুরম্নজ্জাহান

স্বা:-মো:-নন্না মিয়া

৩নং

 

21.                     

 

নুরম্নজ্জাহান

স্বা:-মৃত-জাকের হোছাইন

৩নং

22.                    

কাইছারা বেগম

স্বা:-ছাবের আহমদ

৩নং

23.                    

মাবিয়া খাতুন

স্বা:-লেদু মিয়া

৩নং

24.                     

মনুয়ারা বেগম

স্বা:-মো: কালু

৪নং

25.                    

পুষ্প বালা দেবী

স্বা:-দুলাল নাথ

৪নং

26.                    

দিলোয়ারা বেগম

স্বা:-আক্তার আহামদ

৪নং

 

27.                     

ছেনোয়ারা বেগম

স্বা:-শাহ আলম

৪নং

28.                    

রম্নপবান বেগম

স্বা:-নজির আহমদ

৪নং

29.                     

আনছারা বেগম

স্বা:-মো:আবুল বশর

৪নং

30.                    

কাউছারা বেগম

স্বা:-মোজাম্মেল হক

৫নং

       

 

31.                     

 

মমতাজ বেগম

স্বা:-আবুল কাশেম

৫নং

32.                    

রহিমা বেগম

স্বা:-মিয়া হোছন

৫নং

33.                   

ধনাই বিবি

স্বা:-বাদশা মিয়া

৫নং

34.                     

রম্নজিনা আক্তার

স্বা:-আলী আহমদ

৫নং

35.                    

ছেনুয়ারা বেগম

স্বা:-শফি আলম

৫নং

36.                   

নাছিমা বেগম

স্বা:-মৃত:শাহ নেওয়াজ চৌধুরী

৫নং

37.                    

খালেদা বেগম

স্বা:-আবদু জলিল

৬নং

38.                    

কহিনুর আক্তার

স্বা:-মনজুর আলম

৬নং

39.                    

শীলু দাশ গুপ্ত

স্বা:-প্রিয়তোষ দাশ গুপ্ত

৬নং

40.                      

চিনু দাশ

স্বা:-দুলাল দাশ

৬নং

     

 

 

41.                    

দীপালী শীল

স্বা:-মাখন কামিত্ম শীল

৬নং

42.                   

হাছিনা বেগম

স্বা:-মো:নুরম্নল হক

৬নং

43.                  

ফরওয়াজ বেগম

স্বা:-মো:নুরম্নল ইসলাম

৭নং

44.                    

শাহেদা বেগম

স্বা:-মৃত:আবুল কাশেম

৭নং

45.                   

নুরম্নন্নাহার

স্বা:-মৃত:আবদুর রহিম

৭নং

46.                   

হামিদা ইয়াছমিন

স্বা:-মৃত:শহিদুল ইসলাম

৭নং

47.                    

রহিমা বেগম

স্বা:-মৃত:আবু বকর

৭নং

48.                   

হোছনেয়ারা বেগম

স্বা:-মৃত:জাহাঙ্গীর

৭নং

49.                   

রম্নবি আক্তার

স্বা:-শাহ আলম

৭নং

50.                   

ছাদেকা বেগম

পীং:-আবু বকর

৭নং

 

                                                                                                                                                         

51.                    

 

রেহেনা বেগম

স্বা:-শফিউল আলম

৮নং

52.                   

কাউছারা বেগম

স্বা:-মো: ইউছুপ

৮নং

53.                  

কানে আরা

স্বা:-শহিদুলস্নাহ

৮নং

54.                   

মোছা:রম্নপা বেগম

স্বা:-নুরম্নল হক

৮নং

55.                   

পারভিন আক্তার

স্বা:-সোলাইমান

৮নং

56.                  

হাফছা বেগম

স্বা:-আব্দুল খালেক

৮নং

57.                   

হাছিনা বেগম

স্বা:-আশরফ আলী

৮নং

58.                   

জন্নাতুল ফেরদৌস

স্বা:-মনির আহমদ

৯নং

59.                   

সাজেদা বেগম

স্বা:-বদিউল আলম

৯নং

60.                   

রেহেনা বেগম

স্বা:-জাকের হোছাইন

৯নং

 

61.                   

 

মনছুরা বেগম

স্বা:-জাহাঙ্গীর আলম

৯নং

62.                  

মনোয়ারা বেগম

স্বা:-মো:আবু ছিদ্দিক

৯নং

63.                 

তাহমিনা বেগম

স্বা:-জাফর আহমদ

৯নং

64.                   

রাশেদা বেগম

স্বা:-মো: ইসমাইল

৯নং

   

 

 
     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

       
       


                                                                                                                           

       
     

 

 
     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

16

gvi“cv †eMg

bv¸ wgTv

  

 

 

17

bQzqv †eMg

Avjx Avnvg`

   

 

18

byi“ bœvnvi

 †bRvg DÏxb

   

 

19

Zv‡niv †eMg

Ave`yi ingvb

   

 

20

Lyiwk`v †eMg

Qwjg Dj­vn

   

 

                        

 

 

 

                   U¨vM Awdmvi                                                                                                                           †Pqvig¨vb

 

                                                       12(K) bs †k‡LiLxj BDwbqb cwil` evukLvjx PÆMÖvg |

                                                     wf, wR,wo- Mg/PvDj weZiY- gvóvi †ivj-  Zvs- ---/--/--Bs

µwgK

  bs

    bvg        

wcZv/¯^vgxi bvg

  IqvW©

    bs

cwigvb

 

MÖnYKvixi ¯^v¶i

 

mbv³ Kvix

 

 21

iwngv †eMg

‰Qq`yj Avjg

 3bs

30 †KwR

 

 

 22

giZzRv  †eMg

Avãyi ingvb

  ,,

30 †KwR

 

 

 23

byi“¾vnvb

Avãy ïµi

  ,,

30 †KwR

 

 

 24

AvbQvi †eMg

byi“j AveQvi

4bs

30 †KwR

 

 

 25

iv‡eqv †eMg

Avãyj nK

 ,,

30 †KwR

 

 

 26

KzjQygv LvZzb

ev`kv wgTv

 ,,

30 †KwR

 

 

 27

iZœv †`ex

mvab Q›`ª bv_

 ,,

30 †KwR

 

 

 28

byi“ †eMg

Kwd Avjg

 ,,

30 †KwR

 

 

 29

Qdziv LvZzb

byi“j Avjg

 ,,

30 †KwR

 

 

 30

AvbQviv †eMg

Aveyj eki

 ,,

30 †KwR

 

 

                        

 

 

                   U¨vM Awdmvi                                                                                                                           †Pqvig¨vb

 

                                                          12(K) bs †k‡LiLxj BDwbqb cwil` evukLvjx PÆMÖvg |

                                                        wf, wR,wo- Mg/PvDj weZiY- gvóvi †ivj-  Zvs- ---/--/--Bs

µwgK

  bs

    bvg         

wcZv/¯^vgxi bvg

  IqvW©

    bs

cwigvb

 

MÖnYKvixi ¯^v¶i

 

mbv³ Kvix

 

  31

‡RqvQwgb AvKZvi

 †ndvR DÏxb

  5bs

30 †KwR

 

 

  32

mv‡R`v †eMg

 †bRvg DÏxb

  ,,

30 †KwR

 

 

  33

i“‡Kqv †eMg

dRj Kwig

  ,,

30 †KwR

 

 

  34

nvwQbv †eMg

Avey ˆZqe

  ,,

30 †KwR

 

 

  35

iv‡k`v †eMg

‡gŠ:byi“j AveQvi

  ,,

30 †KwR

 

 

  36    

 †iv‡Kqv †eMg

‡gvnv¤§` Bmjvg

  ,,

30 †KwR

 

 

  37

gvBQiv ‡eMg

wgTv †nvQvBb

  ,,

30 †KwR

 

 

  38

Av‡bvqviv †eMg

g„:Avwgi †nvQvBb

 6bs

30 †KwR

 

 

  39

bvwQgv †eMg

Avkªd Avjx

  ,,

30 †KwR

 

 

  40

cÖxwZ ivbx `vk

mywRZ †`e `vk

  ,,

30 †KwR

 

 

                        

 

 

                   U¨vM Awdmvi                                                                                                                           †Pqvig¨vb

 

                                                        12(K) bs †k‡LiLxj BDwbqb cwil` evukLvjx PÆMÖvg |

                                                       wf, wR,wo- Mg/PvDj weZiY- gvóvi †ivj-  Zvs- ---/--/--Bs

µwgK

  bs

    bvg        

wcZv/¯^vgxi bvg

  IqvW©

    bs

cwigvb

 

MÖnYKvixi ¯^v¶i

 

mbv³ Kvix

 

41

wkgyjx wmK`vi

`yjvj wmK`vi

 6bs

30 †KwR

 

 

42

wMZv ivbx wkj

mywbj ïwkj

  ,,

30 †KwR

 

 

43

wQby ivbx `vk

ïwkj `vk

  ,,

30 †KwR

 

 

44

bvwQgv AvKZvi

 †ejvj †nv‡Qb

 7bs

30 †KwR

 

 

45

KzjQzgv †eMg

 †gv¯—vK Avng`

  ,,

30 †KwR

 

 

46

byi“bœvnvi

 †j`y wgTv

  ,,

30 †KwR

 

 

47

 †mwjbv Av³vi

Avãyi ingvb

  ,,

30 †KwR

 

 

48

diIqvR †eMg

 ˆQq` byi

  ,,

30 †KwR

 

 

49

gbyqviv †eMg

Avãyj  nK

  ,,

30 †KwR

 

 

50

byi“wbQv †eMg

nvwg` †nvQvBb

  ,,

30 †KwR

 

 

                           

 

 

                   U¨vM Awdmvi                                                                                                                           †Pqvig¨vb

 

                                                     12(K) bs †k‡LiLxj BDwbqb cwil` evukLvjx PÆMÖvg |

                                                    wf, wR,wo- Mg/PvDj weZiY- gvóvi †ivj-  Zvs- ---/--/--Bs

µwgK

  bs

    bvg        

wcZv/¯^vgxi bvg

  IqvW©

    bs

cwigvb

 

MÖnYKvixi ¯^v¶i

 

mbv³ Kvix

 

 51

†gvnQvbv †eMg

kvn Avjg

 8bs

30 †KwR

 

 

 52

jyrdzwbœQv

Avey Zv‡ni

  ,,

30 †KwR

 

 

 53

gbyqviv †eMg

Rvjvj Avng`

  ,,

30 †KwR

 

 

 54

byi“¾vnvb †eMg

Zv‡ni Avng`

  ,,

30 †KwR

 

 

 55

ûm‡b Aviv †eMg

beve Avjx

  ,,

30 †KwR

 

 

 56

byi“¾vnvb †eMg

AvKei Avng`

  ,,

30 †KwR

 

 

 57

AvwQqv †eMg

`yjv wgTv

  ,,

30 †KwR

 

 

 58

nvwjgv †eMg

Ïwd Avjg

9bs

30 †KwR

 

 

 59

w`jy Aviv †eMg

gbRyi Avng`

 ,,

30 †KwR

 

 

 60

i“we AvKZvi

Avãyj nvwg`

 ,,

30 †KwR

 

 

                        

 

 

                   U¨vM Awdmvi                                                                                                                           †Pqvig¨vb

 

                                                          12(K) bs †k‡LiLxj BDwbqb cwil` evukLvjx PÆMÖvg |

                                                        wf, wR,wo- Mg/PvDj weZiY- gvóvi †ivj-  Zvs- ---/--/--Bs

µwgK

  bs

    bvg        

wcZv/¯^vgxi bvg

  IqvW©

    bs

cwigvb

 

MÖnYKvixi ¯^v¶i

 

mbv³ Kvix

 

 61

i“wcqv †eMg

byi“j Bmjvg

 9bs

30 †KwR

 

 

 62

w`jy Aviv †eMg

 †ejvj †nvQb

  ,,

30 †KwR

 

 

 63

Kgi“ ¾vnvb

 ‰Qq` byi

  ,,

30 †KwR

 

 

 64

 †RvevB`v bvnvi

Aveyj Kvjvg

  ,,

30 †KwR

 

 

                        

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   U¨vM Awdmvi                                                                                                                           †Pqvig¨vb